Disclaimer

VFM Adviesgroep B.V. (Kamer van Koophandel: 30174423), hierna te noemen VFM Facility Experts, verleent u hierbij toegang tot www.vfm.nl, www.facilicheck.nl, www.faciliprogress.nl (“de Websites”), en gebruik van de FaciliCheck-App, FaciliProgress-App en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

VFM Facility Experts behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen, ten behoeve van het functioneren van de websites en/of de FaciliCheck-App, FaciliProgress-App.

De informatie op de Websites is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.

Uitsluiting aansprakelijkheid


VFM Facility Experts spant zich in om de inhoud van de Websites en/of de FaciliCheck-App, FaciliProgress-App zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. 

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze Websites en Apps besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig, onjuist of niet bruikbaar is voor het doel waaraan u invulling wilt geven. Ook niet als de informatie op de Websites en Apps in adviserende vorm is geschreven. Concreet kunnen wij dus geen garantie geven voor de volledigheid, de juistheid of bruikbaarheid van de inhoud van de Websites en Apps voor uw situatie. Aan de informatie op de Websites en Apps kunnen dus ook geen rechten worden ontleend.

Anders gezegd: iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruiken van informatie van onze Websites en Apps moeten wij dus ook uitsluiten. Als de op de Websites en binnen de Apps verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren, maar wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van ter beschikking gestelde informatie of met de tijdelijke onmogelijkheid om onze Websites en/of Apps te kunnen raadplegen. Het handelen op grond van de informatie die u op onze Websites en Apps aantreft, is en blijft dus voor eigen rekening en risico. Onze Websites en Apps garanderen noch ondersteunen evenmin enig product of enige dienst genoemd door derden op onze site, noch staan wij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke publicaties/ producten en/of gedane beweringen, tenzij dit uitdrukkelijk wordt vermeld.
Door gebruikmaking van onze Websites en Apps erkent u ons voorbehoud t.a.v. de hierboven besproken aansprakelijkheid en vrijwaart u ons voor alle aanspraken ter zake van een toezichthouder of enige andere derde partij. 

 

Auteursrechten


Alle inhoud van de pagina’s op onze Websites en binnen onze Apps, zoals (maar niet beperkt tot) teksten, grafische elementen, logo's, buttons, audio- of videoclips en software is intellectueel eigendomsrechtelijk beschermd en is eigendom van VFM Facility Experts, of zijn met instemming van de oorspronkelijk eigenaar gebruikt en zijn dienovereenkomstig beschermd door middel van auteursrechten, merkrechten, octrooirechten en alle andere intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. 
De verzameling (dat wil zeggen de samenstelling, de inhoud en de structuur) van de content op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze verzameling mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt voor anders dan persoonlijke doeleinden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van degene die het intellectuele eigendomsrecht heeft. 
U mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden voor anders dan persoonlijke doelstellingen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. 

 

Contact


VFM Facility Experts
Nieuwegracht 24a
3512 LR Utrecht
E: info@vfm.nl
T: 030-2735070

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer.

Akkoord