Het Facilitair Duurzaamheidsonderzoek 2021

Waar staan facilitaire aanbieders in de duurzaamheidstransitie en wat is het ontwikkelpotentieel voor de komende jaren? Dit is de centrale vraag in het Facilitair Duurzaamheidsonderzoek.

> DOWNLOAD HET HELE RAPPORT HIER

1 op de 3 facilitaire aanbieders heeft een duurzaamheidsmanager en/of -afdeling

De afgelopen jaren heeft de facilitaire branche flinke stappen gezet die bijdragen aan de duurzaamheidstransitie. Anno 2021 zien we dat bijna alle facilitaire aanbieders een duurzaamheidsvisie hebben vastgelegd (94%) en tevens budget beschikbaar stellen (85%). Bij 1 op de 3 aanbieders heeft duurzaamheid zelfs een dusdanig belangrijke plek gekregen, dat een duurzaamheidsmanager en/of -afdeling is aangesteld. 

De vraag naar de actuele staat en ambities op het gebied van duurzaam ondernemen bij de facilitaire aanbieders, is de belangrijkste aanleiding voor dit onderzoek. Geen lijstje van de beste partijen, maar het verkrijgen van beter inzicht in de reeds ontwikkelde strategieën en concrete oplossingen. Daarvoor hebben we de topspelers in de grootste facilitaire sectoren benaderd en uitgenodigd om hun ambitie en doelstellingen met ons te delen. 33 facilitaire aanbieders hebben deelgenomen aan het onderzoek. Met als resultaat een eerste rapport over de staat van duurzaamheid binnen de facilitaire sector in Nederland. Vanuit dit startpunt zullen wij periodiek de ontwikkelingen in de sector monitoren en de verduurzaming van de sector stimuleren.” Victor van Hooijdonk, Directeur VFM

Opdrachtgevers zijn de belangrijkste aanjager voor duurzaamheid

We vroegen facilitaire aanbieders naar hun beweegredenen om te verduurzamen. Hieruit blijkt dat aanbieders zowel intrinsiek als extrinsiek gemotiveerd zijn. Op nummer één staat ‘behoefte vanuit onze klant’, gevolgd door ‘een duurzame wereld voor de volgende generatie’ en ‘de impact die we kunnen maken met onze dienstverlening’. Opvallend is dat ‘voldoen aan wet en regelgeving’ en ‘kostenreductie’ in mindere mate als drijver voor duurzaamheid wordt beschouwd.

Nu we weten dat opdrachtgevers een belangrijke aanjager zijn voor duurzaamheid in de branche, is het interessant om te kijken naar de samenwerking tussen opdrachtgevers en aanbieders. In welke mate worden facilitaire aanbieders betrokken bij de duurzaamheidsdoelstellingen van opdrachtgevers? In de samenwerking met opdrachtgevers geeft 41% van de aanbieders aan dat ze actief betrokken worden bij de totstandkoming van de doelstellingen van de opdrachtgever. De helft van deze groep heeft tevens gemeenschappelijke doelstellingen met opdrachtgevers. 

> DOWNLOAD HET HELE RAPPORT HIER 

CO2-reductie en sociale impact vergroten zijn de belangrijkste doelstellingen

We vroegen de facilitaire aanbieders naar hun concrete duurzaamheidsdoelstellingen en in hoeverre deze reeds verwezenlijkt zijn. Uit dit onderzoek blijkt dat de facilitaire markt zich met name als doel stelt om een bijdrage te leveren in het reduceren dan wel het compenseren van de CO2-uitstoot. Ruim 60% van de respondenten geeft aan deze doelstelling reeds behaald te hebben. Dit geldt eveneens voor duurzaamheidsdoelstellingen vanuit een sociaal perspectief, zoals het verhogen van Social return, duurzame inzetbaarheid van medewerkers en het leveren van een bijdrage aan maatschappelijke initiatieven. Ook op deze doelstellingen zien we dat het merendeel van de facilitaire aanbieders (tussen de 60% en 70%), de gestelde doelstellingen reeds heeft behaald. 

Duurzaamheidsdoelstellingen zoals een duurzaam vastgoedbeleid, producten als een service aanbieden en volledig circulair inkoopbeleid zijn nog het meest in ontwikkeling. 

Facilitair aanbieders spelen proactief in op duurzame trends en ontwikkelingen

1 op de 3 facilitaire aanbieders zien zichzelf als koploper en inspirator in de facilitaire markt. Zij durven risico’s te nemen, te experimenteren en te investeren in nieuwe duurzaamheidsinitiatieven. Ook op het gebied van trends zien we de aandacht voor het sociale aspect terugkeren, waarbij de meeste potentie wordt gezien in duurzame inzetbaar van medewerkers (85%). Daarnaast krijgen ook milieu en samenwerking de aandacht. Zo worden een duurzame supply chain (76%), circulaire afvalconcepten (76%) en het aangaan van strategische allianties (73%) gezien als trends met veel potentie. 

Tijd en capaciteit vormen de grootste uitdaging bij het realiseren van duurzaamheidsambities

Inmiddels is het duidelijk dat facilitaire aanbieders voldoende ambitie hebben om de facilitaire branche te blijven verduurzamen. Toch is het realiseren van deze ambities niet altijd eenvoudig. Wij vroegen de aanbieders naar de grootste uitdagingen die zij in hun duurzaamheidstransitie ervaren. Met name het beschikbaar stellen van tijd en capaciteit vormt een uitdaging voor ruim 48% van de facilitaire aanbieders. Ook het verkrijgen van benodigde financieringen wordt door nagenoeg 40% van de organisaties aangeduid als een uitdaging, gevolgd door het gebrek aan expliciete kennis en vaardigheden op het gebied van duurzaamheid (33,3%). 

Samenwerking is nodig om nog verder te verduurzamen

Facilitaire aanbieders beseffen dat het nodig is om samen te werken om verder te verduurzamen. Hierbij gaat het niet alleen om de samenwerking tussen opdrachtgevers en aanbieders, maar juist ook om de onderlinge samenwerking tussen aanbieders. Door krachten te bundelen, kan de volgende stap in de duurzaamheidstransitie genomen worden. 

> DOWNLOAD HET HELE RAPPORT HIER 

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer.

Akkoord