Samenwerken, hoe doe je dat?

Samenwerking met uw opdrachtnemer, hoe haal je hier beiden het maximale uit?

Onze consultants Yorick Vlaar en Bart Mak zien binnen het facilitaire speelveld een toename van de omvang en complexiteit van outsourcing, zie ook het eerder verschenen artikel. Tevens moeten facilitaire organisaties een steeds groter aanpassingsvermogen hebben. De omvang en het belang van samenwerkingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer nemen toe. Maar wat verstaan we nu onder samenwerking? VFM ontwikkelde een model dat samenwerking ontleedt naar een compleet en toepasbaar model, het Collaboration Model ©.

Dit artikel geeft meer inzicht in het model en de mogelijke toepassingen.

Het Collaboration Model © in vogelvlucht

Het Collaboration Model © model biedt organisaties houvast en handvatten bij het vormgeven, evalueren en verder ontwikkelen van contractsamenwerkingen. In het bijzonder samenwerkingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Dit model heeft ten doel samenwerking tussen opdrachtgever en -nemer te ontleden naar een complete, maar vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid. Uitgangspunt van het model is dat een succesvolle samenwerking:

  • Vraagt om keuzes op diverse niveaus (richten – inrichten - verrichten), keuzes die holistisch en in balans zijn.
  • Een continu proces is waarin in-/externe ontwikkelingen kunnen (en soms moeten) leiden tot aanpassingen.

Naast deze meer technische benadering wordt het uiteindelijke succes van een samenwerking bepaald door de mate waarin organisaties een mensen bij elkaar passen, ‘de fit’. Het Collaboration Model © helpt je deze succesfactoren te inventariseren, realiseren en evalueren.

Het Collaboration Model © kent binnen de niveaus richten, inrichten en verrichten een vijftal thema’s (zie figuur 1.). Hieronder vind je een toelichting per niveau, met aandacht voor de thema’s.

Figuur 1. Collaboration Model 

Richten

Ambition / Strategy / Goals
Contractsamenwerkingen komen voort uit een behoefte, die te herleiden is naar een organisatieambitie. Eén van de succesfactoren binnen een contractsamenwerking is de mate waarin ambities en doelen zijn gedefinieerd, maar vooral de mate waarin ze elkaar versterken. Bij toepassing van het Collaboration Model © wordt daarnaast ook gekeken of de ambities en doelen op een effectieve wijze zijn vertaald naar de niveaus ‘inrichten’ en ‘verrichten’.

Inrichten

Binnen de company fit, cultural fit en solution fit worden keuzes gemaakt die de inrichting van de samenwerking bepalen. Een korte toelichting per thema:

Company fit

Bij het vormgeven van de Company Fit staat de vraag centraal in welke mate organisaties met hun specifieke kenmerken en profielen bij elkaar passen. In een bestaande samenwerking gaat het om de manier waarop de zakelijke kant van de samenwerking is vormgegeven en de mate waarin deze succesvol en (nog) passend is. Hierbij kan gedacht worden aan o.a. de wijze waarop overlegstructuur en besturing zijn ingericht en de mate waarin deze effectief en efficiënt zijn.

Cultural fit

Cultural fit gaat over de mate waarin de identiteit van organisaties en hun culturen bij elkaar aansluiten. Meer concreet: de mate waarin de normen, waarden en overtuigingen van organisaties met elkaar in balans zijn. Tijdens het vormgeven van de cultural fit verdient de mate waarin aan identiteiten en culturen van organisaties bij elkaar aansluiten aandacht. Bij het evalueren en verder ontwikkelen kijk je naar de wijze waarop gedeelde waarden expliciet zijn gemaakt en worden geëffectueerd.

Solution fit

Solution fit betreft de manier waarop de dienstverlening  vorm krijgt en de mate waarin dit bijdraagt aan het realiseren van de ambities en doelstellingen. Het vormgeven van de solution fit kan bijvoorbeeld door aansluiting te vinden met de visie van een opdrachtgever op het delivery model. De wijze waarop innovatie en doorontwikkeling zijn gepositioneerd hebben betrekking op het evalueren en verder ontwikkelen van de solution fit.

Verrichten

Performance

Binnen ‘verrichten’ hebben we het over de dienstverlening, de kern van elke facilitaire samenwerking. Tijdens het vormgeven van de performance kijk je bijvoorbeeld naar welke financiële, kwalitatieve of kwantitatieve kaders je stelt. Maar ook; voldoet de dienstverlening aan hetgeen overeengekomen (evalueren en ontwikkelen)?

Hoe zetten we dit model in voor uw facilitaire organisatie?

Het Collaboration Model © helpt je als opdrachtgever of opdrachtnemer om op een holistische, maar pragmatische manier naar samenwerkingen te kijken. Niet alleen bij het evalueren en ontwikkelen van bestaande samenwerkingen, maar juist ook wanneer je nadenkt over hoe toekomstige samenwerkingen vorm te geven.

Hoe past VFM het Collaboration Model © in de praktijk toe? Enkele voorbeelden:     

  • Als onderdeel van een sourcingstrategie zijn de abstracte ambities van een opdrachtgever vertaald naar een onderbouwde ‘knip in uitbesteding’ en een integrale visie op het prijs- en performancemodel.
  • Als onderdeel van een aanbesteding heeft een voorselectie plaatsgevonden op basis van een company fit (referenties), cultural fit (visie op maatschappelijke thema’s) en solution fit (visie op het dienstverleningsconcept);
  • De evaluatie en doorontwikkeling van een lopende (strategische) contractsamenwerking. Op basis van het Collaboration Model © heeft VFM een analyse uitgevoerd. In samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zijn de inzichten vertaald naar een concreet groeiplan.   

Tot slot

Benieuwd wat het Collaboration Model © kan betekenen voor jouw samenwerking? Of eens sparren over de visie van Bart Mak en Yorick Vlaar over complexe sourcingsvraagstukken? Aarzel niet om contact op te nemen! 

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer.

Akkoord