Het doorontwikkelen van Strategische samenwerkingen binnen ABN AMRO

ABN AMRO Facility Management heeft in 2021 een transformatie ondergaan. Van een (gedeeltelijke) uitvoeringsorganisatie is de beweging gemaakt naar een strategische regie – organisatie, genaamd Workplace Management. Workplace Management is verantwoordelijk voor de werkomgeving van 21.250 medewerkers, verspreid over 67 locaties. Het herziene model is ingegaan per 1 september 2021, tevens de start van de samenwerking met drie nieuwe strategisch contractpartners. VFM en Twynstra Gudde (vanaf nu VFMTG) hebben ABN AMRO mogen begeleiden bij de visievorming, aanbestedingen en implementatie (zie ook). Na een eerste jaar van implementeren en samenwerken is het waardevol om terug te blikken. In hoeverre zijn de ambities, doelen en uitgangspunten gerealiseerd en welke verbeterpunten zijn er? En belangrijker, hoe kan men samen doorgroeien naar volwassen partnerschap met meerwaarde voor de eindgebruiker? ABN AMRO heeft VFMTG gevraagd haar te begeleiden bij een tussentijdse toets. Een toets met als hoofdvraag te reflecteren op de toepassing van het organisatie- en sourcingmodel. Hierbij is ruimte voor reflectie op de geformuleerde ambities en huidige (samen)werking. Inzichten en conclusies van de toetsen zijn gebruikt om te komen tot een groeiplan voor de komende 12 tot 18 maanden. 

 

Erika Bonis (Directeur Workplace Management) “Ik ben er van overtuigd dat de groei in een samenwerkingsverband versneld kan worden door deze te laten toetsen door onafhankelijke professionals”. 

Ontwikkelplan Workplace Management | Met aandacht voor alle niveaus en perspectieven binnen de samenwerking 

Om de hoofdvraag te beantwoorden zijn een drietal toetsen geïnitieerd. 


 

Toets 1 | Afdeling Workplace Management 

Focus van de toets ‘Afdeling Workplace’ lag op de inrichting en werking van de afdeling Workplace Management. Hierbij stonden onder andere de volgende vragen centraal: 

 

1. In hoeverre is het organisatiemodel passend bij de praktijk?
 
2. Worden de geschetste uitgangspunten daadwerkelijk toegepast? In hoeverre is invulling gegeven aan de (nieuwe) functies en wat zijn de sterke- of verbeterpunten?
 
3. In welke mate vindt onderling samenwerking plaats?

Op basis van individuele en groepsinterviews is gekomen tot inzichten, deze inzichten zijn samen met een vertegenwoordiging van de afdeling vertaald naar een Ontwikkelplan voor de afdeling.  

 

Toets 2 | Integrale samenwerking 

Workplace Management heeft haar dienstverlening grotendeels uitbesteed aan drie contractpartners. Bij start is gekozen tot een verregaande vorm van onderlinge afhankelijkheid en samenwerking. Aan de hand van een documentenanalyse, interviews en een samenwerkingsscan heeft VFMTG in beeld gebracht in welke mate de samenwerking met en tussen contractpartners aansluit op de actuele context en in lijn is met de initiële ambities en uitgangspunten. Hierbij hebben we het over de integrale samenwerking tussen de vier partijen.  

Samenwerkingsscan: Hoe scoor jij op de belangrijkste succesfactoren ... 
Figuur 1. Invalshoeken voor een succesvolle samenwerking (TwynstraGudde) 

 

Toets 3 | Toets contractuele samenwerking Contractpartners 

Uiteindelijk zijn ook de één op één samenwerkingen tussen Workplace Management en haar contractpartners onderzocht. Op basis van het Collaboration Model © , met aandacht voor o.a. ambities, dienstverlening, marktconformiteit en prestaties is onderzocht of en in welke mate de vastgelegde (contractuele) samenwerking alsook samenwerking in de praktijk bijdragen aan de ambities van beide.

 

 

Text Box  

 

Sylvia Booms (Head of Supplier Management) “Ontzettend blij met de uitkomsten. Effect is nu al merk- en voelbaar.” 

 

Van inzicht naar Ontwikkelplan 

Uiteindelijk is het doel om stappen te zetten die ABN AMRO en haar partners verder brengen in de samenwerking en volwassenheid van hun relatie. VFMTG heeft de inzichten uit de onderzoeken gepresenteerd aan de Workplace Management en haar contractpartners. Met elkaar is tijdens een 2 – daagse toegewerkt naar een Ontwikkelplan. In dit ontwikkelplan zijn een drietal speerpunten geformuleerd. Speerpunten die bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de samenwerking, relevant voor alle deelnemende partijen. De speerpunten zijn uitgewerkt in acties en uitgezet in een planning. Vanzelfsprekend is voor het succesvol uitvoeren van de acties (en planning) medewerking nodig van alle partners. VFMTG was verantwoordelijk voor de inhoudelijke expertise, het projectmanagement en het faciliteren van interactie. Projectverantwoordelijk waren Froukje Terpstra (TwynstraGudde) en Bart Mak (VFM Facility Experts), samen met Martine de Kok (VFM Facility Experts) en Jesse Manenschijn-Ghuijs (TwynstraGudde) hebben zij als team het onderzoek vormgegeven en uitgevoerd. 

 
Waarom VFM Facility Experts en TwynstraGudde? 

Binnen het gestelde vraagstuk twee jaar geleden was behoefte aan zowel sourcing- als organisatie advies. Met specifieke kennis en ervaring binnen de facilitaire branche. Om die reden hebben VFM Facility Experts en TwynstraGuddehun krachten gebundeld om ABN AMRO te ondersteunen bij deze ambitieuze verandering. Ook bij het evalueren en doorontwikkelen van deze samenwerking hebben VFM Facility Experts en TwynstraGuddeintensief samengewerkt.   

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer.

Akkoord