Ontwikkeling Contractmanagement

Iedere organisatie wil graag met vertrouwen een volwassen contractregie voeren, met als resultaat grip én sturing op de contractdoelstellingen en – risico’s. Wij bieden u hierin graag integrale ondersteuning. Hierbij vormen een fundamenteel (en gelijk) kennisniveau binnen het team en het hebben en toepassen van pragmatische handvatten de basis. 

Wij maken hierin onderscheid in een groepsaanpak en individuele ondersteuning. 

Groepsaanpak | Themasessies 

Heeft uw team de juiste expertise in huis als het gaat om contractmanagement maar heeft u behoefte aan een meer uniforme werkwijze en teamgevoel?

Facilitaire regievoering vraagt een andere manier van contract- en leveranciersmanagement. Van een meer operationele aansturing, vindt er een ontwikkeling plaats naar tactische contractregie en strategisch leveranciersmanagement.  

U heeft behoefte aan kennisontwikkeling en tooling rond contractmanagement. Wij bieden twee laagdrempelige bijeenkomsten op maat. Deels een opfrisbeurt van alle kennis en theorieën zodat het kennisniveau binnen het team gelijk is. Maar vooral gaan we samen concreet aan de slag met een groeiplan voor contractmanagement. 

De definitieve invulling van de sessies doen we graag in samenspraak met u.

Themasessie 1 | Wat is contractmanagement?

Een inhoudelijke én interactieve sessie waarin VFM u en uw medewerkers meeneemt in het theoretisch kader van contractmanagement, marktontwikkelingen en samen met u inzoomt op de huidige inrichting van contractmanagement bij uw organisatie.

Wat neemt u mee? 

  • Kennis over contractmanagement (wat is het, waar bestaat het uit en welke vormen kennen we?); 
  • Inzicht in verschillende contractvormen en de toepassingen hiervan;
  • Inzicht in CATS CM, een veel toegepaste contractmanagementmethodiek;
  • Inzicht in het huidige én gewenste volwassenheidsniveau van contractmanagement binnen uw organisatie.

Dit nemen we mee naar de volgende bijeenkomst.

Themasessie II | Contractmanagement bij uw organisatie 

Op basis van de huidige en toekomstige inrichting bepalen we samen met u waar de verschillen liggen en op welke wijze deze zijn ‘te dichten’. 

Wat neemt u mee?

Een gedragen beeld over het benodigde groeipad rondom het thema Contractmanagement, van toepassing op uw organisatie.  Op basis van dit beeld, reiken wij praktische handvatten aan die direct in te zetten zijn en schetsen we de benodigde (groei)stappen op de langere termijn. Dit kan op contract-, thema- of persoonsniveau. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met het kennis-/ervaringsniveau van de groep. Tot slot onderzoeken wij graag hoe VFM u verder kan helpen. Hierbij kunt u denken aan inhoudelijke, structurele of persoonlijke ondersteuning bij het te realiseren groeipad. 

Individuele aanpak | Facility Coaching© 

Groeien naar een nieuwe rol waar Contractmanagement op tactisch niveau moet worden uitgevoerd, vraagt het nodige van medewerkers die op dit moment mogelijk meer inhoudelijk en operationeel betrokken zijn bij het contract. Hoe voer ik een accountgesprek? Waar leg ik mijn focus in de borging van een contract? Hoe blijf ik uit operationele vragen? Vragen die heel begrijpelijk zijn en die wij in dit soort veranderingsprocessen veelvuldig horen. 

Door onze brede kennis van het facilitaire vakgebied, maar vooral ook doordat we zelf ook in dergelijke veranderprocessen gewerkt hebben, weten wij wat er op u en uw team gaat afkomen. Wij kunnen hierin ondersteunen door het bieden van facility coaching. Wij koppelen een facility coach aan uw team met ruime ervaring. Door periodiek afspraken in te plannen neemt onze coach u, individuele collega’s óf het team aan de hand mee en kan er gespard worden over vraagstukken die er spelen. Uiteraard vormen hierbij de inzichten uit de themasessies de basis. 

Facility coaching wordt binnen VFM uitgevoerd door gecertificeerde coaches. VFM biedt facility coaching voor diverse verandertrajecten. Meer weten over facility coaching?

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer.

Akkoord