Audit Duurzame Bedrijfsvoering

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI)

Eén van onze opdrachtgever heeft zich gecommitteerd om haar dienstverlening uit te voeren conform de Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) richtlijnen. Om te toetsen of dit ook daadwerkelijk gebeurd is VFM gevraagd om een auditmodel op te stellen. In deze audit wordt getoetst in hoeverre deze organisatie zich committeert aan de MVI criteria die zijn opgesteld door Pianoo.

Werkwijze

Voor de uitvoering van deze audit ontwikkelde VFM een specifiek ‘auditmodel duurzame bedrijfsvoering’. De opzet hiervan is gebaseerd op de MVI criteria die zijn opgesteld door Pianoo. Zo zijn de volgende clusters in het auditmodel opgenomen: interieurbeplanting, automaten, gladheidsbestrijding, groenvoorziening, grootkeuken apparatuur en schoonmaak. Het auditmodel is afgestemd met de opdrachtgever en vervolgens heeft een auditor van VFM de opdrachtgever bezocht. In een interview zijn de desbetreffende clusters besproken en is de opdrachtgever gevraagd om door middel van bewijslast de verschillende aspecten aantoonbaar te maken. De auditor heeft dit beoordeeld en getoetst op volledigheid en actualiteit om na te gaan of er aan de gestelde eisen voldoet. 

Resultaat

De uitkomsten van de audit zijn inzichtelijk gemaakt en vastgelegd in een rapportage. Hierbij beoordeelde de auditor of de norm is behaald. Dit was het geval wanneer opdrachtgever door middel van mondelinge en schriftelijke onderbouwing kon aantonen of zij aan de verschillende milieucriteria voldeed. In dien dit niet het geval was, is aangegeven wat de oorzaak is voor het niet behalen van het desbetreffende aspect. Vervolgens is aangegeven welke stappen ondernomen dienen te worden om het niet behaalde aspect toch te behalen. Tot slot is het rapport afgesloten met conclusies en aanbevelingen, zoals het op laten stellen van een SMART verbeterplan waarin opdrachtgever aangeeft hoe zij aan de ontbrekende eisen gaat voldoen. 

Gerelateerde projecten

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer.

Akkoord