Herziening inkoopbeleid

Stichting Radar ondersteunt mensen met een (verstandelijke) beperking in de regio Zuid-Limburg en helpt hen om invulling te geven aan hun leven. Dat doet Radar dichtbij huis, samen met de cliënt, haar persoonlijk netwerk, vrijwilligers en partners in de buurt, zodat de cliënt van betekenis kan zijn voor zijn omgeving en andersom. 

Huidige inkoopbeleid

Inkoop heeft invloed op de kwaliteit van de zorg, ondersteuning en voorzieningen door de kwaliteit van de producten en diensten die worden ingekocht. Maar ook door de kosten die daarmee gemoeid zijn en dus op wat er overblijft om optimale zorg te verlenen. De missie vanuit inkoop is dan ook: “Inkoop draagt bij aan de kwaliteit van zorg voor de cliënten door het ondersteunen en adviseren bij inkooptrajecten, het optimaliseren van inkoopprocessen en het blijven toetsen van vraag en aanbod in de markt.”

Radar hanteerde een inkoopbeleid uit 2015, waarbij ze in de praktijk ervaarden dat dit beleid achterhaald was. Met name de benoemde verantwoordelijkheden waren niet meer correct en het beleid gaf derhalve geen eenduidige richting aan de inkoopactiviteiten binnen de organisatie. 

Consultants Rasha Dierckx en Demi van Achthoven ondersteunden Radar bij de herziening van het inkoopbeleid.

Werkwijze

Fase 1 | Inventarisatie
In de eerste fase brachten we de huidige situatie in kaart. Daarvoor is het huidige inkoopbeleid en de spend-analyse grondig bestudeerd. Vervolgens hielden we een aantal individuele gesprekken met relevante stakeholders. Door middel van deze gesprekken vormden we een zo compleet mogelijk beeld bij de ervaringen, wensen en gewenste situatie met betrekking tot het inkoopbeleid. 

Daarna stelden we een nota op waarin de inzichten ten aanzien van het huidige inkoopbeleid zijn samengevat. Tevens bevatte deze nota een aantal adviezen met betrekking tot de aspecten van het inkoopbeleid die herzien moesten worden. Voorbeelden van onderwerpen uit de nota zijn:

  • Inkoopmissie en -doelstellingen;
  • Positie van inkoop en rol inkoopfunctie;
  • Ethische en ideële uitgangspunten;
  • Leveranciersrelaties;
  • Duurzaamheid en Social Return.

Fase 2 | Ontwikkelen herziend inkoopbeleid
In de tweede fase hielden we een werksessie met de stakeholders. Op basis van de individuele gesprekken en de nota ontstond een eerste beeld en denkrichting voor het vernieuwde inkoopbeleid. In de werksessie konden we dit gezamenlijk verder uitdiepen. Voorbeelden van onderwerpen uit de sessie zijn:

  • Welke wijzigingen t.o.v. het huidige inkoopbeleid moeten doorgevoerd worden;
  • Hoe zijn de verantwoordelijkheden belegd;
  • Hoe leggen we de afspraken vast.

Op basis van de werksessie stelden we de uitgangspunten voor het vernieuwde inkoopbeleid vast. Vervolgens verwerkten we de vastgestelde punten in een herzien beleidsstuk. 

Peter Eck, Directeur Stichting Radar:
‘’Het werken met Rasha en Demi van VFM hebben wij als zeer plezierig ervaren.Naast de benodigde expertise op de inhoud, nemen zij je bij de hand om een logisch proces te doorlopen. Daarbij worden de gemaakte afspraken altijd stipt nagekomen.’’

Resultaat

Na het voorleggen van de conceptversie aan de betrokken stakeholders is het definitieve herziene inkoopbeleid vastgesteld. Zo is Radar voor de aankomende jaren verzekerd van een up-to-date inkoopbeleid en dat komt de klant ten goede!

 

Gerelateerde projecten

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer.

Akkoord