Privacy statement

Privacy – en cookiestatement van VFM


VFM Facility Experts (hierna te noemen: VFM) wil u bedanken voor uw  bezoek aan onze website en voor uw interesse in ons bedrijf, onze dienstverlening of onze vacatures. Wij vinden het belangrijk om uw persoonsgegevens tijdens uw bezoek aan haar sites en/of apps en tijdens het mogelijk daaruit voortvloeiende verwerkingsproces te beschermen.

Hieronder leggen wij uit welke informatie wij verzamelen wanneer u van onze website en/ of apps  gebruik maakt en hoe deze informatie wordt verwerkt.

Wie we zijn


VFM Facility Experts, tezamen met VFM Facility People vallend onder de VFM Adviesgroep B.V, is gevestigd aan de Nieuwegracht 24a te 3512 LR Utrecht en bij de Kamer van Koophandel ingeschrevene onder nr. 3017 4423. VFM is eigenaar en exploitant van de websites: www.vfm.nl, www.facilicheck.nl, www.faciliprogress.nl en de FaciliCheck- respectievelijk de FaciliProgress-apps.

Privacy algemeen


VFM zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de relevante privacywetgeving (Telecommunicatiewet en de Wet bescherming persoonsgegevens/ AVG). Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt zoals beschreven in deze voorwaarden. Voor het overige zullen wij uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Door het gebruik van de website verklaart u deze privacy voorwaarden te hebben gelezen en gaat u ermee akkoord daaraan gebonden te zijn.

Welke (persoons)gegevens verzamelen wij?

Bezoekers van onze site

 

Over het algemeen kan onze website bezocht worden zonder dat uw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Evenals veel andere websites verzamelt deze website wel automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de website. VFM verzamelt gegevens omtrent de gebruikers van de website, zoals duur van het bezoek, domein, browser type, de door u bezochte pagina’s en uw IP-adres. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en om de website en het gebruik ervan te verbeteren. 
Met deze gegevens kunnen wij u niet identificeren. Uw IP-adres zal enkel herleidbaar zijn tot de naam van uw acces provider of uw bedrijfsnetwerk. 

Persoonsgegevens van zakelijke relaties


(contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, referenten en elke andere instantie waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden)

VFM verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en (2) een zakelijke relatie te onderhouden en (3) een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.
We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties: namen, contactgegevens en functies van contactpersonen.

VFM kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven aan derden indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening van VFM ten behoeve van de zakenrelatie. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan andere VFM entiteiten, aan sollicitanten/ kandidaten, zakenpartners, aanbestedende partijen en onderaannemers (bv gegevensverwerkers) die namens haar diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin VFM hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis. Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. VFM heeft de nodige maatregelen getroffen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

De bewaartermijnen die VFM hanteert, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen. De gegevens worden in ieder geval bewaard tot uiterlijk 2 jaar na de beëindiging van de klantrelatie.

Persoonsgegevens van downloads via de website


(contactgegevens van personen die op eigen initiatief content van VFM wensen te ontvangen en hiervoor hun contactgegevens achterlaten op de website)

VFM verwerkt de persoonsgegevens van genoemde personen die informatie opvragen (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en (2) om een zakelijke relatie te onderhouden en (3) een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties: namen, contactgegevens en functies van contactpersonen.

Persoonsgegevens van kandidaten/ sollicitanten


De verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot een sollicitatie-/ selectieprocedure zijn gebaseerd op de gerechtvaardigde belangen van VFM respectievelijk haar opdrachtgevers en de sollicitant. Wanneer u een sollicitatie instuurt, geeft u expliciet toestemming voor de verwerking van uw gegevens in het kader van het werving- en selectieproces, welke toestemming te allen tijde kan worden ingetrokken.
Persoonsgegevens die via het sollicitatieformulier op de website worden verstuurd, gebruikt VFM alleen voor het doel waarmee u het heeft ingestuurd: solliciteren op een vacature bij VFM of eén van haar opdrachtgevers. U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt.
 
In het kader van een sollicitatie-/ selectieprocedure vragen we u om - onder andere - de volgende (documenten met) persoonsgegevens:
Bij sollicitatie via de website:
• Uw voor- en achternaam, e-mail adres en als u daarvoor kiest uw telefoonnummer en de url   naar uw Linkedin profiel
• Uw curriculum vitae (CV)
Tijdens de eventueel daaropvolgende sollicitatieprocedure:
• Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of  gedaan
• Gegevens over beschikbaarheid en verlof
• Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de  geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften
• Pasfoto op vrijwillige basis
Op het moment dat u bij VFM of één van haar opdrachtgevers kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt:
• Nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs, werkvergunning
• Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie
• Daarnaast verwerken wij soms ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens in het kader  van een pre-employment screening. 
 
VFM legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daartoe toestemming is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.   
VFM kan de persoonsgegevens van een kandidaat/ sollicitant doorgeven aan andere VFM entiteiten, haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensverwerkers) die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers en overheidsinstanties.. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.
De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de al eerder genoemde doelen. 
 
Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. VFM heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.  
 
De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.
 
Door het versturen van het sollicitatieformulier op onze website geeft u ons toestemming om in het geval dat u niet wordt aangenomen uw persoonlijke gegevens tot één jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure te bewaren, vanwege mogelijke toekomstige vacatures. 
 
Indien u  voor VFM of haar opdrachtgevers  heeft gewerkt dan blijven uw bemiddelingsgegevens (CV, werkervaring, opleiding, testresultaten e.d.) beschikbaar tot twee jaar na het laatste contact. U krijgt een jaar na het laatste contact een bericht van ons dat u nog bij ons staat ingeschreven en twee jaar na het laatste contact dat wij u uit zullen schrijven en uw gegevens zullen vernietigen.
Indien u voordien niet meer bemiddeld wilt worden, kunt u zichzelf uitschrijven. via onderstaand adres. U wordt dan niet meer benaderd en bemiddeld door VFM. Uw persoonsgegevens zijn nog 24 maanden beschikbaar in een afgeschermde omgeving in verband met claimrisico’s) Na afloop van genoemde termijn worden uw gegevens definitief verwijderd.

Cookies


U kunt de cookies uitzetten via de browser. Vanwege de diversiteit in browsers, verwijzen we u graag naar de informatiepagina van uw browser of de gebruikershandleiding van uw telefoon of tablet voor het instellen van uw cookie voorkeuren.

Meer informatie over cookie-instellingen in Chrome
Meer informatie over cookie-instellingen in Firefox
Meer informatie over cookie-instellingen in Internet Explorer
Meer informatie over cookie-instellingen in Safari
Meer informatie over cookie-instellingen in Opera

U heeft overigens altijd de mogelijkheid om reeds geplaatste cookies van de harde schijf van uw computer, tablet of telefoon te verwijderen. Let op: wanneer u cookies weigert en/of verwijdert, kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van een website gebruikmaken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer, tablet en telefoon én de browsers waarop u deze handeling uitvoert. Indien u  gebruikmaakt van meerdere computers/ devices en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

Google Analytics


VFM maakt gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in o.a. bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves op onze website. Dit betekent dat Google optreedt als bewerker bij de verwerking van persoonsgegevens door VFM. VFM heeft daarom een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. 
Informatie die met Google Analytics wordt verzameld, is zo veel mogelijk geanonimiseerd. VFM krijgt bijvoorbeeld geen inzage in welke individuele bezoekers welke bezoeken aan onze website afleggen. Google zal nooit uw volledige IP-adres verwerken en altijd het laatste octet van uw IP-adres maskeren.

Beveiliging


VFM doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerde medewerkers hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensverwerkers die namens VFM diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is VFM met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen. 
We garanderen dat de gegevens niet worden gebruikt voor andere doelen dan waarvoor u ze met VFM heeft gedeeld.

Uw rechten:


U hebt recht op inzage, wijziging of verwijdering van de over u geregistreerde persoonsgegevens. U kunt daartoe contact opnemen met VFM via onderstaand contactadres. Indien u van mening bent dat VFM met betrekking uw persoonsgegevens in strijd met de wet- en regelgeving handelt, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen


VFM kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar privacy statement. Het meest actuele privacy statement is te allen tijde in te zien op de website van VFM. Deze versie is opgesteld in mei 2018.

Vragen, opmerkingen, klachten


Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door VFM dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via:
VFM Facility Experts
Nieuwegracht 24a
3512 LR Utrecht
E: info@vfm.nl
T: 030-2735070

Contact

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer.

Akkoord